Het ontstaan van de Globe afdeling Ede

Maar, hoe is het nu eigenlijk allemaal begonnen? Het begon allemaal in de winter van 1945/1946 toen twee postzegelverzamelaars uit Ede, de heren R. Adolf en W. Dresen, op het idee kwamen om te proberen een postzegelvereniging op te richten in hun woonplaats. Gelukkig bleef het niet bij een idee alleen, maar werd de daad bij het woord gevoegd. Tot dat moment hadden filatelisten uit de omgeving van Ede alleen de mogelijkheid om lid te worden van een landelijke vereniging of van een club in een grote plaats in de omgeving, waarbij weinig of geen contact met andere leden mogelijk was. Op 13 februari 1946 werd op initiatief van de twee heren in de ‘Edesche Courant’ een oproep geplaatst om ‘tot de oprichting van een postzegelvereniging in Ede te komen’. Al na een paar dagen bleek de animo onverwacht zo groot te zijn dat enkele weken later, op 2 maart 1946 al een bijeenkomst werd gehouden voor verdere besprekingen.

Deze vond plaats in ‘Huize Lijnwijk’, een grote villa aan de Stationsweg, waar de gemeente Ede kantoorruimte had gehuurd en het huisvestingsbureau was gevestigd. De keuzemogelijkheden die de aanwezige geïnteresseerde verzamelaars die avond hadden, waren om een zelfstandige postzegelvereniging op te richten of een onderafdeling te vormen van een bestaande vereniging. Tot dit laatste werd besloten. Na rijp beraad werd de afspraak gemaakt dat drie heren, die avond aanwezig, zich ieder in verbinding zouden stellen met een vereniging. De heer R. Adolf zou contact opnemen met ‘Philatelica’, een vereniging met een werkgebied dat het gehele land besloeg en de heer E.J. Kempees met ‘Interpost’, ook een vereniging die in het gehele land afdelingen had zitten.

De heer G.J. van Tongeren tenslotte zou zich in verbinding stellen met ‘De Globe’, een postzegelvereniging die gevestigd was in Arnhem. Enkele van de vanavond aanwezige verzamelaars waren al lid van deze vereniging. De volgende dag al verzond de heer van Tongeren een brief naar het bestuur van ‘De Globe’ in Arnhem, door de papierschaarste net na de oorlog geschreven op twee blaadjes papier, gescheurd uit een schoolschriftje. Gelukkig is deze brief, bijna het oudste stukje geschiedenis van onze vereniging bewaard gebleven. In de brief vermeldt de heer van Tongeren de redenen waarom gekozen is om een afdeling van ‘De Globe’ te worden en niet voor een zelfstandige vereniging. Dat zijn onder anderen het lidmaatschap van de Nederl. Bond, maar voornamelijk een breder philatelistisch contact en deelname aan de rondzenddienst van de bestaande vereniging. Hij schrijft in de brief ook dat er verwacht wordt dat de vereniging in Ede zo’n 25 leden zal hebben.

Veertien dagen later al kon, weer in een door de gemeente beschikbaar gestelde ruimte in”Huize Lijnwijk”, een nieuwe bijeenkomst worden gehouden. Hier kreeg de heer de Vree, secretaris van ‘Interpost’ het woord en werd een brief van ‘Philatelica’ voorgelezen en behandeld. Hierna werd een brief voorgelezen van ‘De Globe’ die positief gereageerd hadden. Met algemene stemmen werd vervolgens besloten om een afdeling van ‘De Globe’ te vormen. Leuk detail is dat 70 jaar geleden niet voor de landelijke vereniging Philatelica maar voor De Globe werd gekozen, terwijl de beide genoemde verenigingen een paar jaar geleden een samenwerking zijn aangegaan onder een nieuwe verenigingsnaam. De keus was gevallen op De Globe en alle aanwezigen vanavond, twaalf verzamelaars, gaven zich direct als lid op, terwijl vijf andere heren, omdat zij al lid van De Globe waren, automatisch lid van de nieuwe afdeling Ede werden. Zodoende ging op 16 maart 1946 de nog officieuze afdeling Ede van ‘De Globe’ van start met 17 leden. De Globe in Arnhem was dan wel akkoord gegaan met de oprichting van een afdeling van hun vereniging in Ede, maar het lidmaatschap van de verzamelaars die zich hadden aangemeld moest door het hoofdbestuur nog wel worden behandeld voordat men als lid werd ingeschreven. Een commissie informeerde eerst of je op een zwarte lijst van winkeliers stond en of je wel aan je financiële verplichtingen kon voldoen.

Er werd in Ede niet gewacht op de officiële acceptatie van deze leden maar er werd als vereniging meteen begonnen met bijeenkomsten en activiteiten. Een maand later al, op 15 april 1946 bijvoorbeeld ging de rondzending van start en werd een eerste zending boekjes in omloop gebracht. Tijdens de bijeenkomst van 2 maart was er een voorlopig bestuur gekozen met de heer van Tongeren als Hoofd der Rondzendingen. Deze bestelde de boekjes voor de rondzending bij handelaren in het westen van het land, in afwachting van een regeling van levering van boekjes via de Globe in Arnhem. De eerste reguliere bijeenkomst van de nieuwe vereniging kan niet echt als succesvol beschouwd worden. Deze vond plaats op 25 april in café Marktzicht. Buiten het bestuur waren maar twee leden aanwezig en er werd besloten de ‘vergadering’ te verdagen naar 14 mei en deze avond was wel druk bezocht. Deze avond werd één heel belangrijk besluit genomen. De contributie voor de afdeling werd vastgesteld en bedroeg f 2,- voor de periode tot september van dat jaar.

Tijdens de eerste bestuursvergadering werd een voorlopig reglement voor de vereniging vastgesteld, en tijdens de bijeenkomst van 12 juli, in ‘Ons Huis’, werd dit reglement aan de leden voorgelegd en éénstemmig goedgekeurd. ‘Ons Huis’ was een verenigingsgebouw in Ede met een paar zaaltjes op het punt waar nu het Maandereind, de Maanderweg en de Nieuwe Stationsstraat bij elkaar komen. Op 31 juli vond de eerstvolgende vergadering van ‘De Globe’ in Arnhem plaats, tevens de eerste na de tweede wereldoorlog, waarbij ook twee bestuursleden uit Ede aanwezig waren. Op deze vergadering werden met algemene stemmen alle leden van de nieuwe afdeling als lid aangenomen, zodat vanaf dat moment de afdeling Ede met haar leden officieel bestond. Vanaf dat moment is niet alleen De Globe gegroeid, maar ook de afdeling Ede is een grote en actieve vereniging geworden. En nog geen jaar later, op 2 april 1947, toen we naar een zaalruimte verhuisden waar geen alcohol werd verkocht, kon zelfs een jeugdafdeling van start gaan. In mijn ogen is onze vereniging, ondanks alle veranderingen in de afgelopen 70 jaar nog steeds een bloeiende vereniging. En nu weet u hoe het allemaal begonnen is.

Gert Radstaat


© Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 2020